Arenor

På skeppet har vi fem arenor. Arenorna är våra möjliggörare. Det är här vi möts för att skapa framtiden.  

Arenor

Lyssna in på våra samtal under Ship of a New Story.

DemoCrazy

Dialogarena

Best for the world

Arbetssättsarena

Crealization

Innovationsarena

Able to Sustain

Testbäddsarena

A New Story

Spidningsarena

Ta reda på mer om arenorna

DemoCrazy

DIALOG
Hur kan vi möjliggöra för de som just nu inte finns representerade att vara med – ett tvärsnitt av Sverige och världen…

Demokrati utvecklas av människor, globalt och lokalt där ny teknik gör att fler kan vara delaktiga på rätt nivå för behov och påverkan. Vid förändringar och stora utmaningar måste delaktighet och allas kunskaper och kompetenser få plats för att det ska bli bäst för oss och den globala värld vi lever i.

Ship of a New Story vill utforska skiftet från att sträva om att bli bäst-i-världen till att vara bäst-för-världen. För att det ska lyckas behöver vi former för demokrati som anpassas efter situationen och gör alla delaktiga på rätt nivå för att hitta den bästa vägen framåt. Demokrati ska inspirera och presentera frågor, lösningar och strukturer som input i arbetet med modeller, dialoger, systemlösningar och förverkligande.

Hur använder vi kända och nya demokrativerktyg för att skapa hållbarhet och delaktighet på rätt nivå?

• Hur kan vi skapa delaktighet på rätt nivå för att det ska vara hållbart?
• Hur kan vi använda dialog som sätt att skapa ömsesidig kommunikation?
• Hur kan vi lyssna för att förstå, lyssna på olika perspektiv och lyssna klart – sedan tala så de som lyssnar förstår?

Se samtal från arenan DemoCrazy

Best for the World
WAY OF WORKING

Hur skapas modeller och struktur i det hållbara paradigmskiftet vi står och vilka verktyg och uttryck behövs för att beskriva det? 

Målet för arenan är att gå från vår inställning av mål och framgång från att sträva mot att bli bäst-i-världen till att vara bäst-för-världen, där alla och inte bara en kan vara bäst. Utforskandet av paradigmskiftet ger stöd till andra arenors arbete med dialoger, lösningar, förverkligande och inspirationsspridande.

För att hjälpa oss att hitta det vi söker använder vi flera hållbarhetslinser i vår kikare för att få bäst skärpa och fokus så att vi navigerar rätt. Att se hållbarhet som delar i miljö, social och ekonomi var för sig, ger ett sämre resultat och färre valmöjligheter än om alla läggs in i samma definition – en hållbarhet som är hållbar och hel.

Best for the World presenterar en ny och inledningsvis lite skrämmande världsbild, lika utmanande som att gå från att jorden är platt till att jorden är rund.

I arbetssättet Being the Change visas rent praktiskt hur affärsutveckling, samhällsutveckling och personlig utveckling kan gå hand-i-hand.

Hur kan vi i ett paradigmskifte göra förändringar när vi inte känner till framtiden? Hur se nya sanningar och bygga modeller för att klara av att göra fördelaktiga förändringar i paradigmskiftet?
 • Hur kan vi tillsammans hitta minsta gemensamma nämnare för en värdegrund och därmed skapa största gemensamma nämnare?
 • Hur kan vi få transparens i valmöjlighet och beslut i en systemreflektion av framtiden?
 • Hur kan vi se fler investeringsvärden för val, tex tid, pengar/resurser, hjärta/hopp?
 • Hur kan vi medvetandegöra val och göra medvetna val – utan begränsningar av tankar, traditioner, modeller, beteenden, göranden och andra saker vi byggt in oss i?
 • Hur kan vi involvera slutmottagaren, beslutstagaren och skeptikern redan från början?
 • Hur ska vi lära oss be om hjälp och hur kan vi inspirera och dela med oss till andra?
 
Crealization
CREATE & REALIZE
Hur ska den som kan lösa framtidens utmaningar hitta den som vill införa ett nytänkande?

Genom att skapa möten mellan innovationer och visioner blir de tillsammans en vi-zon där möjligheter och påverkan kopplas samman. Där den som vill hittar den som kan och enskilda innovationer samlas till heltäckande systemlösningar klara att implementeras. Hållbarhet är det paradigmskifte som vi just nu är mitt i. De systemlösningar som tas fram nu är det som skapar framtidens jobb och värden.

Att förverkliga en dröm med en innovation är ofta det som möjliggör starten för en lyckad resa ut i det outforskade. Finns viljan finns lösningarna!

När visionären John F Kennedy bestämt sig för att en astronaut ska resa till månen hittas lösningarna för komma över utmaningarna. Om den oumbärlige uppfinningsrikes nödvändiga lösningar inte kommer med riskerar stora projekt och förändringar både haveri och katastrof som ger missade möjligheter och stora ekonomiska, sociala och miljömässiga förluster som följd.

När visionären och uppfinnaren möts skapas magi och samtidigt som en människa tar sina första steg på månen tar mänskligheten stora steg framåt.

Hur ska vi snabbare nå mål som är bäst-för-världen med systemlösningar som redan finns?
 • Hur blir det vi vill och det vi kan tillsammans bäst-för-världen?
 • Hur skapa hållbarhet + lönsamhet = sant?
 • Hur gör vi det lätt att göra “rätt”?
 • Hur kan vi se att ovanligheter ger valmöjligheter och att den ökande förändringskurvan på samma gång är en möjlighetskurva?
 
 

Able to Sustain
TESTBÄDD

Hur skapas en testbädd för samhället i stort och i smått där framtiden möjliggörs?

En plats för testbäddar med mål att lyfta det som fungerar och skala upp snabbt. Ett samhälle i miniatyr där olika lösningar prövas och utvärderas med människor, idéer och innovationer – där människor behöver och vill samarbeta för att lyckas nå de kortsiktiga och långsiktiga mål som prövas. Tidigare lärdomar integreras i samklang med nya idéer, det som fungerar förbättras och nytt sätts i sammanhang.

I det hållbara paradigmskiftet och med framtidens krav behöver goda lösningar spridas, utvecklas och skalas upp för att vi inte ska investera mer i det som är dåligt, fel och föråldrat.

Nya tekniker, system och tankar som sjösätts kommer alltid att behöva testas, utvärderas och förfinas som på ett fartygs jungfruresa. En lyckad Jungfruresa är den första resan i raden av många spännande resor med fartyg av samma modell.

Hur ser lyckade testplattformar ut där en dialog för spridning och uppskalning av lösningar finns?
 • Hur kan vi genomföra test som ger en stor förändring?
 • Hur kan vi samskapa bäst-för-världen i en form där jag/vi/samhället finns samtidigt?
 • Hur ska plattformar användas för inspiration och utbyte av erfarenheter?

Se samtal från arenan Able to sustain

A New Story
DESTINATION FUTURE
Hur kan vi tillsammans hitta ett nytt sätt att se på världen där framtiden är hoppfull och nåbar?

Inspirationsarena där frågor och dialoger kring demokrati, modeller för förändring, innovativa systemlösningar och förverkligande av hållbarhet och helhet lyfts.

När vi ger oss in i en okänd framtid drivs vi av tron på att lyckas och med ett starkt hopp om att nya möjligheter ska upptäckas. För en positiv framtid med många möjligheter är den inre och yttre resan lika viktiga.

På arenan samlar vi de som kan inspirera, lära och vägleda andra, så att de kan utvecklas inom sina områden genom nya insikter och andras erfarenheter. Hade inte Columbus kunnat förmedla och dela sina tankar och fått andra att lyssna och engagera sig hade ingen hoppat på hans äventyr och inga kontinenter hade hittats.

Hur skapas framtidstro och berättelser som ger hopp, insikt och vilja att genomföra en förändring?
 • Hur kan vi få godhet att vara coolt och sprida lärexempel?
 • Hur kan vi välja en väg från Nånannanismens land till Möjligheternas land, där hopp, drömmar och magi blir till verklighet?
 • Hur kan vi undvika att börja bygga taket innan vi har lagt grunden?

Se samtal från arenan A New Story

Global

Digitala möten är globala.

Maila

info@shipofanewstory.com

Ring

+46 707 482 582