Ship of a new story: Arena Best for the world

Samtal från Ship of a New Story inspelade den 29/6 – 3/7  inom arenan Best for the World

Läs mer om Arenan Best for the World.

FNs 169 globala delmål som grundläggande antagande

Hur gör vi de Globala målen, som vi alla enats om, till vår grundläggande intention? Hur går vi från mål och mätande till riktning och principer? Hur onboardar vi befintlig struktur, kultur och system för sådana principer? I den kommande omstarten lånas pengar från framtiden – hur ger den hopp och mest bäst för världen?

Arena: Best for the World
Panelsamtal på svenska

Deltagare: Hanna Bremander (TomorrowToday), Richard Pålsson (Ship of a New Story), Jakob Trollbäck (The New Division), Mats Eliasson
Moderator: Stellan Nordahl (Emprogage)

Se samtalet på YouTube inspelat 29/6 2020

Näringslivet som en kommunicerande enhet

Vilka grundläggande delar behöver vara med för att en hållbar förändring ska gå hela vägen? Vad skulle det innebära om innovation var ett grundantagande vid implementering av de 169 delmålen? Hur påverkar kommunikation trovärdigheten av den inre och yttre bilden av ett företag?

Arena: Best for the World
Panelsamtal på svenska

Deltagare: Per Elvin (Elvin & Partners), Katarina Chowra (Maplebloom), Anja Callius (Callius Media AB), Maria Lindberg Howard (Textbyrån Beep)
Moderator: Maria Lindberg Howard

Se samtalet på YouTube inspelat 29/6 2020

Människan som en del av naturen

Vad skulle hända om vi såg på oss själva som en del av vår omgivning? Vad händer om vi ser alla system som cirkulära ekosystem – lokalt och globalt. Under en kort i tid i i historien har vi sett människan som en frikopplad varelse från naturen – om vi återkopplar som del i naturens system, vilka förändringar av val och handlingar ger det på olika nivåer? Hur påverkar det vår vilja att samarbeta och prioritera? Hur möjliggör detta ett framtidshopp såväl som ett samtidshopp? 

Arena: Best for the World (strategi)
Panelsamtal på svenska

Deltagare: Stina Larsson (Riksdagsledamot (C)), Roland Gudinge (MoodFrames – Mindful by Nature), Mats Eliasson, Mark Henderson (Balanced by Nature)
Moderator: Janeth Andersson (Emprogage)

Se samtalet på YouTube inspelat 29/6 2020

The blind spots in science and in our systems

How can we include what can’t be measured in a global and local fourth loop learning?

Hur kan vi omfamna det som inte kan mätas? Hur kan vetenskap inkludera medvetenskap? Hur kan en ny orsak-verkan rymmas i eller komplettera existerande modeller och system? Hur får vi vetenskaplig metodik att se flera världsbilder? Hur kan etiska ramverk bli utgångspunkt för våra system? Hur kan vi etablera lärandeprinciper i våra system, dvs hur kan systemet byggas för adaption och självorganisation? 

Deltagare: Andreas Önnerfors (Göteborgs Universitet), Pontus Rystedt (Hi3 AB)
Moderator: Stellan Nordahl (Emprogage)

SÄNDNINGSTID: 29/6 kl 15 – 15.45
KANAL: YouTube Live1

Öresund – möjligheternas hav

Vilka arbetssätt passar för nya upptäckter och medvetenskap? Hur kan vi få hållbar utveckling som ser och skapar många värden? Hur kan vi skapa havsmedvetenhet?

Arena: Best for the World (strategi)
Panelsamtal på svenska

Deltagare: Pontus Rystedt (Emprogage), Michael Palmgren (Marint Kunskapscenter), Mats Rosén (Kävlinge kommun)
Moderator: Stellan Nordahl (Emprogage)

Se samtalet på YouTube inspelat 30/6 2020

Surfa på vågen istället för att bygga vågbrytare

Hur kan det icke-mätbara göra oss hela? Hur kan litteratur, kultur och natur vara en drivande kraft tillsammans för ett nytt paradigm? Hur kan vi samskapa med det som förenar oss?

Deltagare: Johanna Rehn (Rehnkonst och Systraskaparna), May Samhouri  (Arabiska bokmässan)
Moderator: Eva Malmström (Emprogage)

Se samtalet på YouTube inspelat 30/6 2020

Arbeta holistiskt på 169 sätt

Hur skulle affärsmodeller, beteendemönster och system påverkas med hänsyn till 169 principer? Vad skulle hända med beslutsprocesser och vilka resultat skulle de ge? Hur ger fler perspektiv bättre val när framtiden är osäker? Hur kan olika tankesystem och olika människors grundläggande val ses som resurser för att omfamna helheter?

Arena: Best for the World
Panelsamtal på svenska

Deltagare: Anna Berglund (Haninge kommun), Erika Mikaelsson (Goda nyheter), Hannah Boman (The New Division)
Moderator: Alexandra Skoglund

Se samtalet på YouTube inspelat 30/6 2020

Lärdom, visdom, beslutsgrund

Hur kan vi ta lärdom av historien för visdom i framtida beslut? Hur kan vi omfamna vår tidigare version av oss själva med vördnad och tacksamhet? Med insikten att livet levs framåt och förstås bakåt, dvs våra val definierar oss och varje nytt val är en ny definition – hur kan tiden verka för oss för framtidstro och samtidstro?

Arena: Best for the World
Panelsamstal på svenska

Deltagare: Sandra Pilemalm (L), Lotta Axelsson, Fredrik Tersmeden (Arkivarie och historiker), Mats Rosén (Kävlinge kommun)
Facilitator: Eva Malmström (Emprogage)

Se samtalet på YouTube inspelat 30/6 2020

In times of great change

In times of great change – how can we change? What makes a local solution grow to become a global solution? What are the obstacles to overcome to go from local to global in the speed that is needed? How can this process be promoted? How can the one ”who wants” find the one ”who can” solve a crisis?

Hur kan vi lära från tidigare kriser, förstå den kris vi är i nu och förbereda och bygga strukturer för kriser som kommer.

Deltagare: Maria Appelqvist (Malmö universitet), Kristin Grimsdottir (Awake and Aware), Michael Sillion (Future Navigator)
Moderator: Tomas Holasek (Emprogage)

Se samtalet på YouTube inspelat 1/7 2020

Workshop: Dance with uncertainty

We are in the greatest uncertainty in a generation. What tools and mindset do we need to be able to act and not react?


Are you curious about this workshop? Contact Pontus Rystedt (Emprogage)

Hur kan vi tillsammans se och skapa sammanhang som är bäst för världen?

Genom dialogworkshopen Medvetet nätverkande övar vi på att se sammanhang och samtidigt gärna se sig själv i många sammanhang. Ett empatiskt förhållningssätt som vill väl, är intresserad och nyfiken, och som gärna tar ansvar.

På samma gång lyfter vi gemensamt viktiga förebilder som hjälper oss att se och koppla ihop sammanhang och personer.

Är du nyfiken på workshopen? Kontakta Stellan Nordahl (Emprogage)

Holistisk social hållbarhet

Hur vi får en social hållbarhet som är den förändring hos oss som vi vill se? Hur kan vi ta eget ansvar och egna beslut i vad vi influeras av likväl som vad vi influerar andra till? Hur kan vi ställa frågan ”Vad gör du för att ta ditt ansvar?” utan att ge skuld? Vilka metaforer kan vi ha för att koppla ihop den andliga och kroppsliga resan?

Deltagare: Jan Magnusson (Helsingborg stad)
Facilitator: Alexandra Skoglund            

Se samtalet på YouTube inspelat 1/7 2020

Workshop: Life purpose

Hur kan vi leva det liv vi vill leva? Hur tar jag reda på vad jag vill?

Deltagare: Gabrielle Achiniotis

Facilitator: Alexandra Skoglund

Se workshopen på YouTube inspelad 1/7 2020

Bäst för världen – vård

Vilka positiva organisationsförändringar kommer pandemin leda till inom vården? Hur vill vi se på människan i vårdsystemet och definiera effektivisering? Vilka värden och principer vill vi ska prägla vården i framtiden? När inte patienten kan ta sig till vården, hur ska vi tänka och göra? Vilka andra värden än effektivisering ser vi? Vad krävs för att se hela människan och hela människan? Hur kan sådana principer omsluta både de som behöver vård och de som ger vård?

Arena: Best for the world
Dialog.

Deltagare: Anders Lundström (Regionråd (Kd)), Helena Strevens (enhetsansvarig läkare för specilistmödravården, Kvinnokliniken SUS i Lund)
Facilitator: Stellan Nordahl (Emprogage)

Se samtalet på YouTube inspelat 2/7 2020

Workshop: How can we co-create and intentionally choose stories that are Best for the World?

How can we co-create and intentionally choose stories that are Best For the World? How can we use the large testbed the World is given by the Corona virus, to find solutions and systems that are Best for the World?

Arena: Best for the World

Presenter: Stellan Nordahl (Emprogage)

Take part in the Workshop on YouTube broadcasted 3/7 2002

Link to the workshop document (google form)

Om arenan Best for the world

Ship of a new story: Arena Best for the world

Arenan Best for the world är en av våra fem arenor. 

WAY OF WORKING

Hur skapas modeller och struktur i det hållbara paradigmskiftet vi står och vilka verktyg och uttryck behövs för att beskriva det? 

Målet för arenan är att gå från vår inställning av mål och framgång från att sträva mot att bli bäst-i-världen till att vara bäst-för-världen, där alla och inte bara en kan vara bäst. Utforskandet av paradigmskiftet ger stöd till andra arenors arbete med dialoger, lösningar, förverkligande och inspirationsspridande.

För att hjälpa oss att hitta det vi söker använder vi flera hållbarhetslinser i vår kikare för att få bäst skärpa och fokus så att vi navigerar rätt. Att se hållbarhet som delar i miljö, social och ekonomi var för sig, ger ett sämre resultat och färre valmöjligheter än om alla läggs in i samma definition – en hållbarhet som är hållbar och hel.

Best for the World presenterar en ny och inledningsvis lite skrämmande världsbild, lika utmanande som att gå från att jorden är platt till att jorden är rund.

I arbetssättet Being the Change visas rent praktiskt hur affärsutveckling, samhällsutveckling och personlig utveckling kan gå hand-i-hand.

Hur kan vi i ett paradigmskifte göra förändringar när vi inte känner till framtiden? Hur se nya sanningar och bygga modeller för att klara av att göra fördelaktiga förändringar i paradigmskiftet?
  • Hur kan vi tillsammans hitta minsta gemensamma nämnare för en värdegrund och därmed skapa största gemensamma nämnare?
  • Hur kan vi få transparens i valmöjlighet och beslut i en systemreflektion av framtiden?
  • Hur kan vi se fler investeringsvärden för val, tex tid, pengar/resurser, hjärta/hopp?
  • Hur kan vi medvetandegöra val och göra medvetna val – utan begränsningar av tankar, traditioner, modeller, beteenden, göranden och andra saker vi byggt in oss i?
  • Hur kan vi involvera slutmottagaren, beslutstagaren och skeptikern redan från början?
  • Hur ska vi lära oss be om hjälp och hur kan vi inspirera och dela med oss till andra?
Arenor

DemoCrazy

Se samtal och workshops som ingår i arenan

Best for the world

Se samtal och workshops som ingår i arenan

Crealization

Se samtal och workshops som ingår i arenan

Able to Sustain

Se samtal och workshops som ingår i arenan

A New Story

Se samtal och workshops som ingår i arenan

Global

Digitala möten är globala.

Maila

info@shipofanewstory.com

Ring

+46 707 482 582